Suomen nopein ja luotetuin jalometallien ostopalvelu

Ostamme kultaa ja hopeaa nopeasti, sekä parhaalla hinnalla!
Kullan hinta kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva
8K/333 kuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
9K/375 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
10K/417 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
14K/585 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
18K/750 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
20K/833 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
21K/875 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
22K/916 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
23K/958 kuvakuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
24K/999 kuvakuvakuvakuvakuvakuva Lue lisää
Näytä kullan hinta

Ehdot

Verkkokulta Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Verkkokulta Oy:n tekemään jalometalleja koskevaan kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla. 

 

1. Tietoa ostajasta

 

Ostaja toimii yritysnimellä Verkkokulta Oy, (2370941-8), joka markkinoi itseään http://www.verkkokulta.fi kotisivulla. Verkkokulta Oy ostaa eri markkinointikanavien kautta jalometalleja. Verkkokulta Oy määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot, sekä Verkkokulta Oy:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Verkkokulta Oy:n ehdoille ja edellytyksille, joita Verkkokulta Oy toteuttaa ostosopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Verkkokulta Oy:n kotisivuilla olevaan informaatioon. 

 

2. Käsitteet

 

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa jalometallit, jotka myydään Verkkokulta Oy:lle.

 

Esineellä/Esineillä tarkoitetaan esineitä, jotka Verkkokulta Oy ostaa jalometallin muodossa.

 

Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan esineistä on poistettu kivet ja muut epäjalot metallit, sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikki jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium. 

 

3. Asiakas

 

Tehdäkseen sopimuksen Verkkokulta Oy:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha, sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää Esineiden omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Verkkokulta Oy:lle.

 

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä Esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset. 

 

4. Sopimus ja kaupan toteutus

 

Asiakkaan halutessa myydä jalometallia, tilaa Asiakas postitusmateriaalin Verkkokulta Oy:n kotisivujen kautta. Postitusmateriaali sisältää jalometallien myyntisopimuksen, vakuutetun palautuskuoren, turvapussin ja ohjeet jalometallien postitukseen Verkkokulta Oy:lle. Postitusmateriaalin tilaaminen on maksutonta, mikäli Asiakas toteuttaa kaupan Verkkokulta Oy:n kanssa.

 

Mikäli Asiakas ei toteuta kauppaa ja palauta Verkkokulta Oy:lle jalometallia tässä sopimuksessa kuvatuin tavoin yhden (1) kuukauden kuluttua tilauksesta, veloitetaan Asiakkaalta 30 euron suuruinen maksu, joka perustuu Verkkokulta Oy:lle aiheutuneisiin todellisiin kuluihin. Maksu veloitetaan lähettämällä siitä Asiakkaalle lasku. 

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaamansa postitusmateriaali ilmoittamalla siitä Verkkokulta Oy:lle 14 päivän kuluessa postitusmateriaalin vastaanottamisesta. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen postitusmateriaalin seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Verkkokulta Oy ilmoittaa lähettäneensä postitusmateriaalin. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava postitusmateriaali on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella käytettävissä uudelleen.

 

Asiakkaan tulee postittaa palautettava materiaali yhteystietoineen Verkkokulta Oy:lle. Asiakas voi tilata palautusta varten ilmaisen palautuskuoren asiakaspalvelusta. Postitusmateriaalin palautusosoite on Verkkokulta Oy, PL 58, 00981 Helsinki.

 

Verkkokulta Oy ja Asiakas laativat jalometallikauppaa koskevan sopimuksen siten, että Asiakas täyttää esipainetun jalometallien myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana postitusmateriaalia, jonka Asiakas on tilannut edellä mainitulla tavalla Verkkokulta Oy:n kotisivuilta.

 

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa jalometallien myyntisopimuksen Verkkokulta Oy:lle ja pitää jalometallien myyntisopimuksen ehdot itsellään. Samalla Asiakas lähettää ne Esineet, jotka se jalometallien myyntisopimuksessa myy Verkkokulta Oy:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti.

 

Asiakas saa sisällyttää yhteen lähetykseen enintään 5000 euron arvosta jalometalleja. Mikäli Asiakas haluaa myydä Verkkokulta Oy:lle tätä arvoa enemmän jalometalleja, on jalometallit jaettava useampaan lähetykseen siten, ettei 5000 euron arvo yksittäisessä lähetyksessä ylity.

 

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman jalometallien myyntisopimuksensa täytettynä ja Verkkokulta Oy:n edustajan vastaanotettua jalometallien myyntisopimuksen, sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

 

Verkkokulta Oy:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan jalometallin myyntisopimuksen ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Verkkokulta Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Verkkokulta Oy:llä on oikeus kieltäytyä jalometallien myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lisäksi Verkkokulta Oy pidättää itsellään oikeuden ostaa tai olla ostamatta Esinettä tai Esineitä, mikäli ne eivät täsmää lukumäärällisesti tai muodoltaan tietoihin, jotka Asiakas on niistä antanut jalometallien myyntisopimuksessa.

 

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Verkkokulta Oy:lle siitä lukien kun Esineet ovat tulleet Verkkokulta Oy:n haltuun ja Verkkokulta Oy:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Verkkokulta Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Verkkokulta Oy saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään jalometallit sen punnitsemista varten, eikä Verkkokulta Oy vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.

 

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Verkkokulta Oy:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postista ja maksanut Verkkokulta Oy:n maksaman kauppasumman ja jäljempänä kuvatut lisämaksut.

 

5. Vastuu lähetyksistä

 

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Verkkokulta Oy:lle, kun lähetys on saapunut Verkkokulta Oy:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut. 

 

Verkkokulta Oy sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Verkkokulta Oy:lle etukäteen maksetulla vakuutetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on toimitettu postitusmateriaalin ohessa. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

 

Verkkokulta Oy ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut jalometallien myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.  

 

6. Hinta ja maksaminen

 

Verkkokulta Oy:n päätettyä Esineiden arvon, Verkkokulta Oy laskee ostohinnan, jonka Verkkokulta Oy on valmis maksamaan Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan. Maksaminen tapahtuu tilisiirtona Asiakkaan jalometallien myyntisopimuksessa antamalle tilille. Tilinumero tulee olla ilmoitettu jalometallien myyntisopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama.

 

Verkkokulta Oy:n kotisivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä, eivätkä ne toimi takuina summasta, joka Asiakkaalle lopullisesti maksetaan Asiakkaan esineestä.

 

Verkkokulta Oy maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 12 tunnin sisällä, laskien hetkestä jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto lähtee Verkkokulta Oy:ltä Asiakkaalle. Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Verkkokulta Oy vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

 

Maksun perusteena on Verkkokulta Oy:n vastaanottopäivänä määrittämä hinta sekä jalometallien paino ja jalometallipitoisuus. Paino punnitaan vain jalometallin osuuden osalta ja punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä, eikä Verkkokulta Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osiot Esineistä ovat Verkkokulta Oy:n omaisuutta. Jalometallien metallipitoisuuden määrittää Verkkokulta Oy.

 

Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

 

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

 

Mikäli Asiakas ei hyväksy Verkkokulta Oy:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) päivän kuluessa siitä kun Verkkokulta Oy on vastaanottanut Asiakkaan Esineet, ilmoitettava asiasta Verkkokulta Oy:lle kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Verkkokulta Oy voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. 

 

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Verkkokulta Oy ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut Esineen/Esineet postista ja maksanut Verkkokulta Oy:n maksaman kauppahinnan takaisin. Esine/Esineet lähetetään kirjattuna lähetyksenä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Verkkokulta Oy lähettää Esineen/Esineet asiakkaalle, saatuaan suorituksen tililleen kauppasummasta jonka Verkkokulta Oy on Esineestä/Esineistä aikaisemmin asiakkaalle maksanut, sekä lisämaksun, joka jäljempänä mainittu.

 

Verkkokulta Oy:llä on oikeus periä käsittelymaksu Asiakkaan Esineen palauttamisesta. Maksun määrä on 30 euroa. Lisäksi Verkkokulta Oy:llä on oikeus velkoa palauttamansa Esineiden yhteydessä edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

 

Mikäli Asiakas ei maksa kokonaisuudessaan Verkkokulta Oy:n yllämainittuja maksuja kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus maksun suorittamisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

 

Mikäli Asiakas ei nouda kirjattua lähetystä, säilytetään Esineitä Verkkokulta Oy:n hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Verkkokulta Oy:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Verkkokulta Oy:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee olla maksettuna ennen Esineen/Esineiden uudelleen lähetystä varten.

 

Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka kirjatun lähetyksen jälkeen palautuu Verkkokulta Oy:lle siirtyy Verkkokulta Oy:lle kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun Esine/esineet saapuivat Verkkokulta Oy:n haltuun. Verkkokulta Oy:llä ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine/Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

 

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

 

8. Aitouden varmistaminen

 

Verkkokulta Oy:llä on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaaleilla testejä. Varmistuksen tekee Verkkokulta Oy tai kolmas osapuoli jonka Verkkokulta Oy on hyväksynyt. 

 

Verkkokulta Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Verkkokulta Oy:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Verkkokulta Oy peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä. 

 

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

 

Verkkokulta Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa. 

 

10. Viesti

 

Viesti, jonka Verkkokulta Oy lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka Verkkokulta Oy lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Verkkokulta Oy:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä. 

 

11. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

 

Verkkokulta Oy tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Verkkokulta Oy voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Verkkokulta Oy:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. 

 

Verkkokulta Oy:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Verkkokulta Oy:n asiakasjärjestelmään. Verkkokulta Oy:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Väärinkäytösten estämiseksi Verkkokulta Oy voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Verkkokulta Oy käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi. 

 

12. Tarkistussoitto

 

Verkkokulta Oy:llä on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan identiteetin ja/tai sen hinnan, jonka Verkkokulta Oy tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuus. Verkkokulta Oy:llä on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa. 

 

13. Ylivoimainen este

 

Verkkokulta Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Verkkokulta Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Verkkokulta Oy ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Verkkokulta Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

 

14. Reklamaatio

 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta. 

 

15. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

 

Verkkokulta Oy:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

 

Asiakas vastaa Verkkokulta Oy:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut. 

 

16. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

 

Verkkokulta Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia.

 

Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun.

 

Jos Verkkokulta Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Lisää kommentti

*

Ehdot (Ehdot)
1 1.0 out of 5